Local Organizing Committee


S. Sarapulov
S. Bychkov
V. Frizen
F. Tarasov
K. Bolotin
E. Shvidky
I. Smolyanov
V. Prakht
V. Kazakbaev